مدیر گروه : دکتر مجید زارع بیدکی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: m.zare@live.co.uk
 
 
 
 
 
 
 
 اعضای گروه :
.
نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی نوع استخدام مرتبه علمی پست الکترونیک صفحه شخصی

 

دکتر محمد حسن نمایی

دکتری تخصصی
میکروب شناسی

هیأت علمی

استاد

mhnamaei@hotmail.com

صفحه شخصی

رزومه

 

دکتر مجید زارع بیدکی

دکتری تخصصی
میکروب شناسی

هیأت علمی

استاد

  m.zare@live.co.uk

صفحه شخصی

دکتر مسعود یوسفی

دکتری تخصصی
میکروب شناسی

هیأت علمی

دانشیار

masoud.yousefi@bums.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه 
 
دکتر ابراهیم شفائی

دکتری تخصصی
میکروب شناسی

هیأت علمی      استادیار  E.shafaei@yahoo.com
 
رزومه
 
دکتر امیر توکلی کارشک

دکتری تخصصی
انگل شناسی

هیأت علمی      استادیار  a.tavakoli@bums.ac.ir
 
 
 
دکتر رحمت الله سلگی 

دکتری تخصصی
انگل شناسی

هیأت علمی      استادیار  Rahmatsolgi@yahoo.com
 
 
 
دکتر فاطمه نیکومنش
 

دکتری تخصصی
قارچ شناسی

هیأت علمی      استادیار  fateme.nikoomanesh@bums.ac.ir
 
رزومه

 

دکتر پروین عسکری
دکتری تخصصی
باکتری شناسی

غیر هیأت علمی

دکتری تخصصی
باکتری شناسی پزشکی

parvin.askari090@gmail.com

صفحه شخصی

رزومه 
 
دکتر محمودرضا بهروان
 دکترای تخصصی
انگل شناسی پزشکی
 هیات علمی  استادیار  mahmoodreza.behravan@yahoo.com  

صفحه شخصی

 
دکتر داوود جوانمرد
 دکترای ویروس شناسی
پزشکی
 هیات علمی  استادیار  djavanmard@bums.ac.ir  

صفحه شخصی

 
دکتر عبدالستار پقه
 
دکترای انگل شناسی پزشکی  هیات علمی  استادیار Pagheh.as@bums.ac.ir  

صفحه شخصی