نام و نام خانوادگی تصویر شماره داخلی شماره تلفن سمت لینک به حوزه کاری پست الکترونیک سابقه کاری
1 ابراهیم میری مقدم 1580 32381580 عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ادرس صفحه کاری miri4@bums.ac.ir
1 مهدی خزاعی 1581 32381581 کارشناس خدمات آموزشی ادرس صفحه کاری
2 عباس فرهادی 1507 32381507 معاون علوم بالینی ادرس صفحه کاری
50 علیرضا خسروی 1502 32381502 مسئول IT دانشکده پزشکی ادرس صفحه کاری ali.reza.khosravi@bums.ac.ir
57 محمودرضا بهروان 1569 32381569 استادیار انگل شناسی پزشکی ادرس صفحه کاری
58 مریم دلاور 1567 32381567 کارشناس آموزش علوم پایه ادرس صفحه کاری
59 خدیجه فرخ فال 1566 32381566 استادیارفیزیولوژی ادرس صفحه کاری
60 عطیه رسانی 1561 32381561 کارشناس آموزش ادرس صفحه کاری
60 مهسا صمدی 1555 32381555 کارشناس آزمایشگاه ادرس صفحه کاری
60 فاطمه نیکومنش 1549 32381549 استادیارقارچ شناسی ادرس صفحه کاری
60 نسیم لطفی 1560 32381560 کارشناس آزمایشگاه ادرس صفحه کاری
61 فاطمه نورس 1548 32381548 کارشناس پژوهش ادرس صفحه کاری
62 اصغر زربان 1545 32381545 مدیرگروه بیوشیمی ادرس صفحه کاری
63 ابراهیم شفائی 1542 32381542 مسئول دفتر توسعه آموزش ادرس صفحه کاری b.eghbali@bums.ac.ir
64 فاطمه خرم نژاد 1541 32381541 کارشناس EDC ادرس صفحه کاری
65 محمدحسین نمایی 1540 32381540 معاون علوم پایه + معاون پژوهشی+ دانشیارمیکروبیولوژی ادرس صفحه کاری mhnamaei@hotmail.com
66 سمیه عابدی پور 1539 5632381539 کارشناس آموزش (مقطع استاژری واینترنی) ادرس صفحه کاری somayh.abedipour@bums.ac.ir
67 رویا ناسوتی 1538 32381538 آزمایشگاه بیوشیمی ادرس صفحه کاری nasouti_roya@bums.ac.ir
68 طاهره فخیم زاده 1536 32381536 کارشناس امورعلوم پایه-کارشناس تحصیلات تکمیلی ادرس صفحه کاری
69 نسیم گنجی 1535 32381535 آزمایشگاه فیزیولوژی ادرس صفحه کاری
70 داوود جوانمرد 1534 32381534 هیئت علمی میکروب شناسی ادرس صفحه کاری Djavanmard@bums.ac.ir
71 طیبه کرمانی 1533 32381533 استادیارعلوم تشریح ادرس صفحه کاری Kermani_t@bums.ac.ir
73 سعیده کاظمی 1532 32381532 کارشناس امورپژوهشی ادرس صفحه کاری Skazemi@bums.ac.ir
74 زهرا قیروانی 1531 32381531 کارشناسی ارشدفیزیولوژی ادرس صفحه کاری ghirvani@bums.ac.ir
75 محمد فریدونی 1529 32381529 دانشیارایمونولوژی ادرس صفحه کاری m.fereidouni@bums.ac.ir
77 زویا طاهر گورابی 1526 32381526 استادیارفیزیولوژی ادرس صفحه کاری Z.tahergorabi@yahoo.com
78 امیر توکلی 1525 32381525 استادیار میکروبیولوژی ادرس صفحه کاری
80 فاطمه شجاعی 1523 32381523 مسئول سالن تشریح ادرس صفحه کاری F.shojaie47@yahoo.com
81 اعظم رضایی فریمانی 1522 32381522 امور هیئت علمی ادرس صفحه کاری
82 حسین دهقانی 1521 32381521 عضو هیئت علمی ادرس صفحه کاری
83 زهرا سخاوت منش 1520 32381520 کارشناس آموزش ادرس صفحه کاری z.sekhavatmanesh@bums.ac.ir
84 عباس خسروی 1519 32381519 اموراداری+ کارگزینی هیئت علمی ادرس صفحه کاری a.khosravi65@bums.ac.ir
85 مسعود یوسفی 1518 32381518 مسئول امورآزمایشگاه های تحصیلی تکمیلی ادرس صفحه کاری
86 محمدرضا دوست آبادی 1516 32381516 کارشناسی علوم تشریح ادرس صفحه کاری doostabadim@yahoo.com
86 مرکز مشاوره دانشکده پزشکی 1517 32381517 مرکز مشاوره دانشکده پزشکی ادرس صفحه کاری
87 کاظم دستجردی 1515 32381515 استادیاربیوتکنولوژی ادرس صفحه کاری dastjerdi@bums.ac.ir
88 محسن خراشادی زاده 1514 32381514 استادیار پزشکی ادرس صفحه کاری
89 محمدیحیی حنفی 1513 32381513 استادیارنانوتکنولوژی ادرس صفحه کاری
90 زهره حسینی فر 1512 32381512 مسئول دفتر گروه های آموزشی ادرس صفحه کاری Paradisal333@yahoo.com
91 محمدمهدی حسن زاده 1511 32381511 دانشیارعلوم تشریح ادرس صفحه کاری mmh_taheri@bums.ac.ir
92 محمدرضا عابدینی 1510 32381510 دانشیارفارماکولوژی ادرس صفحه کاری
93 الهام چمنی 1508 32381508 استادیاربیوشیمی بالینی-مسئولEDOدانشکده ادرس صفحه کاری Chamani@bums.ac.ir
95 بیتا بیجاری 1506 32381506 دانشیارپزشکی اجتماعی ادرس صفحه کاری bitabijari@bums.ac.ir
96 محمد افشار قوچانی 1504 32381504 استادعلوم تشریح ادرس صفحه کاری Afshar_md@yahoo.com
97 علی افتخاری 1503 32381503 مسئول ازمایشگاه ادرس صفحه کاری
99 محمدحسن نمائی 1501 32381501 رئیس دانشکده پزشکی ادرس صفحه کاری mhnamaei@hotmail.com
99 ملیحه انصاریان 1500 32381500 مسئول بایگانی ادرس صفحه کاری