مدیر گروه : دکتر محمد فریدونی
مرتبه علمی:  استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ایمونولوژی پزشکی
پست الکترونیک: Dr.m.fereidouni@gmail.com
داخلی :
رزومه پژوهان 
رزومه علم سنجی

 
 
 
نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی نوع استخدام مرتبه علمی محل خدمت پست الکترونیک شماره تلفن  

غلامرضا عنانی سراب

دکتری تخصصی هماتولوژی و ایمونوهماتولوژی

هیأت علمی

استاد

دانشکده پیراپزشکی

Ghansa@yahoo.com

....

محسن ناصری

 دکترای تخصصی پزشکی مولکولی  هیأت علمی  دانشیار

دانشکده پزشکی

 Naseri_m2003@yahoo.com  ....

وحید باقری

دکترای تخصصی ایمونولوژی پزشکی

هیأت علمی

استادیار

دانشکده پزشکی

Eftekhar2006@gmail.com

....

میترا رفیعی

دکترای تخصصی ایمونولوژی پزشکی

هیأت علمی

استادیار

دانشکده پزشکی

Rafiee64Mitra@gmail.com

....