دکتر ابراهیم شفائی
 
سمت : مسئول دفتر توسعه آموزش
 
مرتبه: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروب شناسی

تلفن تماس:05632381542
دورنگار: 05632381509
ایمیل:E.shafaei@yahoo.com
 
 
 
فاطمه خرم نژاد
 
  سمت : کارشناس
  مدرک : کارشناسی بهداشت عمومی
  شماره تماس : 32381541-056   داخلی : 1541