دفتر توسعه‌ی آموزش دانشکده پزشکی

 

معرفی:

دفتر توسعه‌ی آموزش (Education Development Office- EDO) به عنوان بازوی کارشناسی مدیران دانشکده در امر آموزش و بهبود کیفیت فرآیند یاددهی-یادگیری راه‌اندازی شده است. فعالیت این دفتر در راستای فعالیت مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش علوم پزشکی (Education Development Center- EDC) در دانشگاه و سیاست‌های ابلاغ شده از EDC وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود.

 

وظایف و فعالیت‌های اصلی دفتر توسعه آموزش دانشکده :

1-       ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی دانشکده

2-      مشارکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

3-      همکاری با دفتر توسعه‌ی آموزش در سایر دانشکده‌های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره‌مندی از پتانسیل‌های آنان

4-      پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه‌های نوآورانه‌ی آموزشی در سطح  دانشکده

5-      توانمندسازی و حمایت از اعضاء هیات علمی برای اجرای برنامه‌های نوآورانه با حمایت EDC

6-      نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

7-      توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه‌های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست‌ها و اولویت‌های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC

8-      نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون‌های دانشکده

9-      اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت‌های دانشکده

10-     ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده

11-     استانداردسازی برنامه‌های آموزشی

12-    مدیریت، هدایت و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه‌های آموزشی

13-    مشاوره و هدایت اعضاء هیأت علمی در مورد Course plan و Lesson plan

14-    ارائه گزارش عملکرد به معاون آموزشی دانشکده و EDC دانشگاه