کارشــنـاس آمــــــوزش تــحصیـــــلـات تـــــکمیــــلی

 

      کارشناس : عطیه رسانی
      مدرک : کارشناسی علوم تربیتی
       پست الکترونیک: atiyerasani68@bums.ac.ir
     شماره تماس : 32381561-056       داخلی : 1561
 
 
 

کارشناسی ارشد

>>>---- ارشد علوم تشریح ----<<<<
برنامه آموزشی گروه علوم تشریح

>>>---- ارشد بیوشیمی بالینی ----<<<<
برنامه آموزشی گروه بیوشیمی بالینی

>>>---- ارشد ایمنولوژی ----<<<<
برنامه آموزشی گروه ایمونولوژی

>>>---- ارشد زیست فناوری پزشکی ----<<<<
برنامه آموزشی گروه زیست فناوری پزشکی

دستیاری تخصصی بالینی