مدیر گروه : دکتر محسن  ناصری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پزشکی مولکولی 
پست الکترونیک: Naseri_m2003@yahoo.com
داخلی : 1617

دانشجویان و دانش آموختگان گروه
کتابچه راهنمای دانشجویان
کارپوشه ویژه دانشجویان
 

نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی نوع استخدام مرتبه علمی محل خدمت پست الکترونیک شماره تلفن  

دکتر محمد حسن نمایی

دکترای تخصصی میکروب شناسی

هیأت علمی

استاد

دانشکده پزشکی

mhnamaei@hotmail.com

1540

 

دکتر محمدرضا عابدینی

دکترای تخصصی  فارماکولوژی  هیأت علمی  

استاد

دانشکده پزشکی

mohrabe@yahoo.com  1527

دکتر محمد فریدونی

دکترای تخصصی ایمونولوژی پزشکی

هیأت علمی

استاد

دانشکده پزشکی

Dr.m.fereidouni@gmail.com

1529

دکتر ابراهیم میری مقدم

دکترای تخصصی ژنتیک

هیأت علمی

استاد

دانشکده پزشکی

moghaddam4@yahoo.com

1230
 دکتر اصغر زربان دکترای تخصصی بیوشیمی   هیات علمی  استاد  دانشکده پزشکی  azarban@bums.as.ir 1518
 دکتر غلامرضا عنانی  دکتری تخصصی هماتولوژی و ایمونوهماتولوژی   هیات علمی استاد  دانشکده پیرا پزشکی ghansa@yahoo.com  1619
 
  دکتر محسن ناصری  دکترای تخصصی پزشکی مولکولی  هیات علمی  دانشیار   دانشکده پزشکی Naseri_m2003@yahoo.com  1617
 
 دکتر محمد یحیی حنفی بجد  دکترای تخصصی  نانوفناوری دارویی هیات علمی دانشیار دانشکده پزشکی My-hanafibojd@yahoo.com 1513
 
 دکتر محسن خراشادی زاده دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی  هیات علمی استادیار  دانشکده پزشکی Mohsen.khorashadi@gmail.com  1514  
 دکتر حسین دهقانی دکترای تخصصی ژنتیک  هیات علمی استادیار دانشکده پزشکی Hossein13d@gmail.com  5100  
 دکتر سعید ناصری دکترای تخصصی بیولوژی سلولی و مولکولی  هیات علمی استادیار  دانشکده پزشکی s.nasseri@bums.ac.ir 1568  
 دکتر افسانه بهرامی
دکترای تخصصی پزشکی مولکولی  هیات علمی استادیار  دانشکده پزشکی bahramiA@bums.ac.ir  1569