EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
دانشكده آموزش پژوهش اساتيد/دانشجويان
دانشكده پزشكي آموزش دانشكده پزشكي پژوهش دانشكده پزشكي اساتد/دانشجويان دانشكده پزشكي
1392/04/02
راهنماي نگارش پايان نامه
راهنماي نگارش پايان نامه

راهنماي نگارش پايان نامه

ضمن آرزوي موفقيت، به دانشجويان محترم توصيه مي‌شود قبل از نگارش پايان‌نامة خود، مطالب اين راهنما را به‌دقت مطالعه نموده و متن پايان‌نامة خود را مطابق چارچوب اين راهنما تنظيم مايند.
1- مشخصات متن پايان‌نامه، اعم از مشخصات دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور، عنوان پايان‌نامه، روش كار، حجم نمونه و ... بايد مطابق با پروپوزال تصويب‌شدة دانشجو باشد. براي انجام هرگونه تغيير در مشخصات پروپوزال، اخذ مجوز كميتة پايان‌نامه‌هاي باليني يا شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده الزامي است.
2- حروف‌چيني و صفحه‌آرايي بايد در برنامة Word (نسخه‌هاي XP، 2003 يا جديدتر) انجام گيرد. تايپ در برنامه‌هايي از قبيل زرنگار قابل قبول نيست. هنگام تسويه حساب، بايد آخرين نسخة كامپيوتريِ مربوط به پايان‌نامة اصلاح‌شده به‌صورت يك فايل واحد (مشتمل بر خلاصة فارسي و انگليسي، صفحة عنوان، فهرست، تمامي فصل‌ها، شكلها، جداول، نمودارها، منابع و مآخذ و ...) به‌انضمام دو فايل ديگر، يكي محتوي خلاصة فارسي و ديگري محتوي خلاصة انگليسي بر روي فلاپي يا CD تحويل واحد پژوهش و پايان‌نامه‌ها گردد.
3- قلم (font) متن پايان‌نامه بايد لوتوس (Lotus) يا كُمپ‌سِت (Compset) معمولي و اندازة آن 13 باشد. در مورد عناوين (تيترها) مي‌توان از قلمهاي تيتر و ياقوت نيز با اندازه‌هاي متناسب (حداكثر تا اندازة 18) استفاده نمود. فاصلة خطوط از هم (Line spacing) يك‌ونيم برابر است. در مورد محتويات جداول مي‌توان فاصلة خطوط و اندازة قلم را متناسب با اندازة جدول تنظيم نمود.
فاصلة متن از كنارة صفحات عبارتند از 4 سانتي‌متر از پايين، 4 سانتي‌متر از بالا، 4 سانتي‌متر از راست و 2 سانتي‌متر از چپ. نحوة قرارگيري صفحة خلاصة انگليسي و صفحة عنوان انگليسي در انتهاي پايان‌نامه همانند كتاب‌هاي انگليسي است يعني اگر پايان‌نامه از آخر ورق زده شود، روي آنها به‌طرف بالا قرار مي‌گيرد. بنابراين، در اين صفحات بايد فاصلة متن از طرف چپ 4 سانتي‌متر و از طرف راست 2 سانتي‌متر باشد.
تذكر: كلية مطالب اين راهنما با رعايت اصول ذكر شده تهيه شده است.
4-بخش‌هاي اصلي پايان‌نامه كاملاً ساده و بدون كادر (border) هستند. فقط در مورد صفحات بسم‌الله، صفحات تقدير و تشكر و صفحات اول هر فصل، مي‌توان از كادر استفاده نمود. قبل از شروع هر فصل و همچنين قبل از شروع بخش منابع، يك صفحة سفيد قرار مي‌گيرد كه "شماره و نام فصل" يا عنوان "منابع" با اندازة درشت و خوانا در آن نوشته شده است. شمارة صفحات در پايين و وسط اوراق درج مي‌شوند. شروع شمارة صفحه از ابتداي فصل اول و پايان آن، انتهاي بخش منابع مي‌باشد. صفحات سفيد عناوين فصول كه قبل از هر فصل قرار مي‌گيرند، نبايد شمارة صفحه داشته باشند.
تذكر: مي‌توان از يك سرصفحة ساده استفاده نمود كه "شماره و نام فصل" و "شمارة صفحه" در آن نوشته شده باشد. البته صفحه‌آرايي با اين روش مشكل بوده و تصحيحات احتمالي پايان‌نامه را دشوار مي‌سازد.
5- بايد در مورد قسمت‌هاي مستند پايان‌نامه (مثل فصلهاي كليات، مروري بر مطالعات انجام شده و همچنين هنگامي كه از يك منبع خاص در ساير فصلها نقل قول مي‌شود)، مشخص باشد كه مطالب علمي از كدام منبع ذكر مي‌شوند.
براي نوشتن منابع از سبك ونكوور استفاده مي‌شود. در شيوة ونكوور به هر منبع به‌ترتيب استفاده يا ظهور در متن، يك شمارة ترتيبي اختصاص داده مي‌شود كه از عدد يك شروع مي‌شود. اين اعداد در انتهاي جملة مورد استناد، بعد از نقطه يا ويرگول و در داخل كروشه نوشته مي‌شوند. اگر منبعي كه قبلاً شماره خورده است، مجدداً مورد استفاده قرار گيرد، همان شماره مجدداً تكرار مي‌شود و شمارة جديد به آن اختصاص داده نمي‌شود. مثلاً: "در جوامع پيشرفته، سرطان دومين عامل مرگ‌ومير به‌شمار مي‌رود. [12]". اگر در بخشي از متن به چند منبع استناد شود كه شماره‌هاي آنها متوالي و پشت سر هم باشد، از خط فاصله [ - ] براي نشان دادن توالي بين اولين عدد و آخرين عدد استفاده مي‌شود. مثلاً [8-3] نشان مي‌دهد كه منابع مورد استناد، منابع شماره‌هاي 3، 4، 5، 6، 7 و 8 هستند. اگر در بخشي از متن، به چند منبع استناد شود كه شماره‌هاي آنها پشت سرهم نباشد، بين هر شماره با شماره بعدي، يك علامت ويرگول و بدون فاصله قرار دهيد. مثل: [8، 7، 6، 2] يا [10، 7 و 5-2].
اگر بخواهيد چندين صفحه از يك منبع را در پايان‌نامه بگنجانيد، لازم است در هر صفحه، در انتهاي يكي از پاراگراف‌ها، همان شمارة منبع را تكرار كنيد تا براي پيدا كردن شمارة منبع، نياز به جستجوي چندين صفحه نباشد.
6- تمامي بخش‌هاي پايان‌نامه (ازجمله جداول، نمودارها، شكل‌ها، اعداد، شمارة صفحات و ...)، بايد كاملاً فارسي بوده و تاحد امكان از لغات فارسي استفاده شود مگر در مواردي كه معادل فارسي واضح و مصطلح براي آنها يافت نشود و يا استفاده از كلمة فارسي به مفهوم اصلي صدمه بزند.
تذكر: در مورد شكل‌ها و نمودارهايي كه از كتب و مقالات اخذ شده‌اند و معمولاً در فصل مقدمه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، ترجمة فارسي متن آنها الزامي نيست؛ ولي، بايد توضيح و شمارة ترتيب فارسي داشته باشند (به بند 8 مراجعه شود).
در موارد ضروري كه لازم است معادل انگليسي يك واژه نيز نوشته شوند، در جلوي واژة فارسي شماره گذاشته و با ذكر همين شماره در پايين صفحه، واژة انگليسي معادل به‌صورت زيرنويس نوشته مي‌شود. در مورد استفاده از كلمات اختصاري نيز بايد در اولين محل مورد استفاده، عنوان كامل اصطلاح نوشته شده و در جلوي آن، در داخل پرانتز كلمة اختصاري درج شود. در اين مورد نيز واژة كامل انگليسي را بايد به‌صورت زيرنويس در پايين صفحه نوشت. مثلاً: "از آزمون ازدياد حساسيت تأخيري (آزمون DTH)1 براي ارزيابي عملكرد ايمني سلولي استفاده مي‌شود." بديهي است كه در محل‌هاي بعدي فقط كلمة اختصاري انگليسي نوشته مي‌شود. در مورد واژه‌هاي متعارف و معمول، بهتر است از ذكر معادل انگليسي به‌صورت زيرنويس آنها خودداري شود.
در متن، بايد نام اشخاص به فارسي نوشته شود و تلفظ انگليسي آن به‌صورت زيرنويس (با ذكر شماره در متن و آوردن نام در پايين صفحه) نگاشته مي‌شود. مثلاً: "در تحقيقات دكتر روزنبرگ 1 مشخص شد كه فاكتور اكتيوين مترشحه از غدد جنسي سبب پسروي اين ناحيه مي‌شود [20]." البته لازم به‌ذكر است كه معمولاً ذكر نام محققين ضرورتي ندارد زيرا مي‌توان با توجه به شمارة منبع كه در آخر جمله مي‌آيد و مراجعه به قسمت منابع، به مشخصات كامل محقق دست يافت مثلاً مي‌توان مثال ذكر شده را به‌صورت زير نوشت: "تحقيقات نشان داده‌اند كه فاكتور اكتيوين مترشحه از غدد جنسي سبب پسروي اين ناحيه مي‌شود [20]."
7- صفحات بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، صفحة عنوان، تقدير و تشكر و چكيدة فارسي، چكيدة انگليسي و صفحة عنوان انگليسي بدون شماره‌صفحه چاپ مي‌شوند. در مورد فهرست، بهتر است از شماره‌گذاري براساس حروف ابجد (الف، ب، ج، د، ه، ...) استفاده شود. شماره‌گذاري اصلي از ابتداي فصل اول (مقدمه) شروع مي‌شود و تا آخر بخش منابع ادامه مي‌يابد.
8- كلية جداول، نمودارها و شكل‌ها بايد شماره‌گذاري شوند. شماره‌گذاري به اين طريق است كه ابتدا شمارة فصل و بعد شمارة ترتيب قرارگيري ذكر مي‌شود. مثلاً پنجمين شكل مورد استفاده در فصل دوم به‌صورت "شكل 2-5: ..." شماره‌گذاري مي‌گردد. بعد از شمارة شكل، توضيح مختصري از محتويات شكل، نمودار يا جدول ارائه مي‌شود. اين توضيح بايد طوري نوشته شود كه مستقلاً مشخص‌كنندة محتواي نمودار يا جدول باشد و خواننده بدون ارجاع به متن اصلي، بتواند اطلاعات لازم را دريافت كند. معمولاً اين توضيح مشخص‌كنندة چهار فاكتور كجا؟ چه‌زماني؟ چه‌كساني؟ و چه‌چيزي؟ مي‌باشد. عناوين توضيح جداول در بالاي جدول نوشته مي‌شوند و عناوين توضيح نمودارها و شكل‌ها در زير نمودار يا شكل درج مي‌شوند. در فصل نتايج، ابتدا نتايج توصيفي داده‌ها و سپس تحليل نتايج نوشته شوند. در مورد آمار تحليلي، ذكر مقادير p value و نام آزمون‌هاي آماري استفاده شده جهت تحليل داده‌ها الزامي است.
9- ضمائم پايان‌نامه با حروف ابجد شماره‌گذاري مي‌شوند. شكل‌ها و جداول موجود در هر ضميمه نيز با توجه به شمارة ضميمه، شماره‌گذاري خواهند شد. مثلاً سومين جدول موجود در ضميمة ج به‌صورت "جدول ج-3: ..." شماره‌گذاري مي‌گردد.
10- روابط رياضي و فرمول‌ها نيز با توجه به فصل مربوطه و ترتيب قرارگيري، شماره‌گذاري مي‌شوند. به‌عنوان مثال: "(رابطة 3-7)" نشان دهندة هفتمين فرمول در فصل سوم است. 11- تعداد صفحات در مورد پايان‌نامه‌هاي دكتري عمومي بدون احتساب فهرست، چكيده‌ها و منابع حداقل 50 صفحة استاندارد و در مورد دكتري تخصصي حداقل 60 صفحة استاندارد مي‌باشد.
پايان‌نامه از بخش‌هاي زير تشكيل شده است كه به‌ترتيب ذكرشده پشت سر هم قرار مي‌گيرند:
1- صفحة بسم الله الرحمن الرحيم
2- صفحة عنوان به فارسي: بايد دقيقاً مطابق پروپوزال بوده و همانند صفحة اول اين راهنما چاپ شود. از ذكر القابي مثل استاد گرانقدر، به‌راهنمايي استاد ارجمند، جناب آقاي، سركار خانم و ... اجتناب شود. هنگام صحافي، مشخصات حك شده بر جلد پايان‌نامه، از روي همين صفحه زركوب مي‌شود. لازم به ذكر است كه زركوب نمودن "عنوان مختصر" و "شمارة پايان‌نامه" در عطف پايان‌نامه نيز اجباري است. در ذيل صفحة عنوان فارسي، بايد جملة «حق هرگونه انتشار و بهره‌برداري از نتايج اين پايان‌نامه براي دانشكدة پزشكي بيرجند محفوظ است» ذكر شود. اين جمله نبايد روي صفحة جلد پايان‌نامه زركوب شود.
3- كپي برگة نمرة جلسة دفاع از پايان‌نامه تكميل‌شده كه محل‌هاي امضاء و مهر آن كامل شده است. (اصل برگة نمره به‌علاوة يك كپي از آن، به واحد پژوهش و پايان‌نامه تحويل مي‌گردد.)
4- تقدير و تشكر: حداكثر 3 صفحه است.
5- چكيدة فارسي: براي تهية چكيده، بايد ابتدا مطالب اصلي و لازم از مطالب فرعي و زايد مشخص شده و محورهاي اصلي بحث، ساختار و چارچوب آن در قالب چكيده ارايه گردد. يك چكيدة خوب، در عين اختصار و كوتاهي، ساده و روان نوشته شده، مطالب را واضح و روشن ارايه نموده و نكات مهم به‌طور صحيح و با امانت‌داري كامل در آن نوشته شده‌اند. از آوردن مقدمه‌ها و زمينه‌چيني‌هاي ورود به بحث اصلي، تاريخچة بحث، مطالب حاشيه‌اي و بي‌ارتباط با موضوع و مطالب روشن و بديهي در چكيده پرهيز شود.
چكيده داراي پنج بخش است كه اين بخش‌ها با عناوين ذيل از يكديگر جدا شده‌اند:
الف) مقدمه: در اين بخش، به‌طور مختصر، ضرورت انجام مطالعه، كاربرد نتايج مطالعه و هدف يا اهداف اصلي پژوهش ذكر مي‌شوند. اين بخش، حدود 25% از كل چكيده را تشكيل مي‌دهد (حدود 75 كلمه).
ب) روش كار: در اين بخش، جمعيت مورد مطالعه، مكان و زمان اجراي تحقيق، حجم نمونه، نحوة جمع‌آوري اطلاعات و روش انجام كار نوشته مي‌شود. ، حدود 30% از كل چكيده به اين بخش اختصاص دارد (حدود 90 كلمه). كليه مراحل و روش كار هر پايان نامه (فعاليتهاي آماري ، آزمايشگاهي و....) بايستي توسط دانشجو با نظارت استاد راهنما صورت گيرد تا دانشجو در نخستين كار پژوهشي به اهداف حاصل از گذراندن پايان نامه و كسب تجربه مطلوب نائل آيد.
ج) نتايج: اين بخش به صورت بي طرفانه تنها بر اساس مشاهدات و يافته هاي حاصل از پژوهش تنظيم ميگردد. در بخش نتايج، نتايج اصلي پايان‌نامه همراه با ارقام مهم و نتايج روشهاي آماري مهم به‌كار رفته ذكر مي‌شود. اين بخش، حدود 20% از كل چكيده را تشكيل مي‌دهد (حدود 60 كلمه).
د) نتيجه‌گيري: نتيجه‌گيري نهايي از نتايج به‌دست آمده نوشته مي‌شود. توجه شود كه چكيده فاقد بخشي به‌نام"بحث" است.حدود 25% از محتواي چكيده به اين بخش اختصاص دارد (حدود 75 كلمه)
ه) كلمات كليدي: واژه‌هاي كليدي هر پايان‌نامه بايد در برگيرندة همة موضوع‌هاي اساسي مورد بحث در پايان‌نامه باشد. كلمات كليدي از روي ليست واژه‌هاي استاندارد مندرج در كتاب MeSH (Medical Subject Heading) موجود در كتابخانه‌ها نوشته مي‌شوند. ليست اين واژه‌ها در سايت MedLine به‌آدرس ذيل نيز موجود است:
6- فهرست مطالب: در فهرست مطالب، فصل‌ها، بخشها، عناوين و زيرعناوين اصلي و ساير اجزاء از قبيل منابع، واژه‌نامه، پيوستها و منعكس مي‌شود. بهتر است فهرست جداول، نمودارها، و تصاوير نيز ارايه گردد.
7- ليست علايم و اختصارات: در صورت لزوم، در اين قسمت، ليستي از كلية علائم و اختصاراتي كه در متن بكار رفته است، درج مي گردد.
8- فصل اول: مقدمه: در ابتداي اين فصل، قسمتي به‌نام پيشگفتار وجود دارد كه در آن، موضوع پايان‌نامه و ماهيت مسأله مختصراً بحث شده و اهميت موضوع پژوهش، ضرورت و دليل انجام پايان‌نامه، فرضيات و اهداف مورد مطالعه، روش كلي گردآوري اطلاعات و شرح مختصري از پيشينه و مطالعات انجام‌شده و تفاوت پژوهش با مطالعات قبلي انجام شده در آن ذكر مي‌شود. در قسمت دوم اين فصل كه كليات نام دارد، مطالب علمي مرتبط با موضوع كه قبل از ورود به بحث لازمند، ذكر مي‌شود. مثلاً اطلاعات آناتومي و فيزيولوژي در اين قسمت نوشته مي‌شوند.
حجم فصل اول (شامل پيشگفتار و كليات) نبايستي در پايان‌نامه‌هايPhD بيش از30 درصد و در ساير مقاطع بيش از 25 درصد متن اصلي پايان‌نامه باشد. حداقل حجم فصل اول نبايستي كمتر از 20 درصد متن اصلي پايان نامه باشد.
9- فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده: در اين فصل كه فصلي كاملاً تخصصي است، نتايج حاصل از مطالعات مشابه انجام شده توسط ساير محققين در مورد موضوع پايان‌نامه مورد بررسي قرار مي‌گيرند. به‌عبارت ديگر، فقط بخشهايي از مقالات، پايان‌نامه‌ها، و ساير متوني ذكر مي‌شوند كه بتوان نتايج پايان‌نامه را با آنها مقايسه نمود.
10- فصل سوم: روش كار: مواردي كه در اين فصل مطرح مي‌شوند عبارتند از: نوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، جمعيت مورد مطالعه، حجم نمونه و نحوه تعيين آن، روش نمونه‌گيري، متغيرهاي مطالعه، معيارهاي ورود به مطالعه و خروج از آن، وسايل و تكنيك‌هاي مورد استفاده، روش جمع‌آوري اطلاعات، ملاحظات اخلاقي، روش تجزيه و تحليل داده‌ها و انواع آزمون‌هاي آماري و مراحل مختلف انجام كار. نمونه‌اي از فرم جمع‌آوري اطلاعات، پرسش‌نامه و ساير مواردي كه در انجام تحقيق مورد استفاده قرار گرفته‌اند، در همين فصل آورده مي‌شود. اين فصل بايد طوري نوشته شود كه ساير محققين بتوانند با استفاده از اين اطلاعات، تحقيق را عيناً تكرار‌كنند و همچنين، كفايت و ‌درستي روشي را ‌كه در جمع‌آوري و ‌تحليل داده‌ها‌ به‌كار رفته است، تشخيص دهند.
11- فصل چهارم: نتايج: نتايج بايد فقط محدود به اراية داده‌ها و اطلاعات حاصله باشد و از استنتاج، تفسير و تعبير داده‌ها خودداري گردد. داده‌ها به نحوي مرتب شده و بيان گردند كه به آساني بتوان دريافت كه آيا داده‌ها، فرضيه‌ يا سئوال پژوهش را تأييد مي‌كنند يا تأييد نمي‌كنند. بايد مراقبت شود شواهدي كه مخالف عقيدة شخصي پژوهشگر است، حذف نشوند.
در فصل چهارم، نتايج به‌دست‌آمده از تحقيق بيان شده و جداول، نمودارها و نتايج تمام روشهاي آماري كه به منظور آزمون فرضيه‌ها به‌كار رفته است، نوشته مي‌شوند. در اين فصل، بايد مطالب ارايه شده به‌ترتيب موضوع مورد بحث قرار گيرد. بدين‌ترتيب كه بعد از ذكر هر نتيجه، كلية جداول، نمودارها و نتايج آماري مربوط به آن ذكر شده و سپس، نتيجة بعدي به همين ترتيب ارائه شود. بايستي سعي شود فقط مطالبي را به شكل جدول و نمودار ارايه نمود كه به فهم بيشتر آن كمك نمايد و در راستا و متناسب با اهداف پايان نامه باشد. از ارايه يك نتيجه به دو صورت نمودار و جدول خودداري گردد. توضيحات و نوشتار نمودارها، شكلها و جداول بايستي به زبان اصلي پايان‌نامه (فارسي يا انگليسي) باشد ولي استفاده از اعداد انگليسي در نمودارهاي فارسي بلامانع است.
12- فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري: در اين فصل، ابتدا نتايج حاصله مورد بحث و بررسي قرار گرفته و سپس، اين نتايج با نتايج حاصل از ساير مطالعات مقايسه مي‌شوند. بهتر است ابتدا، نتايجي كه با نتايج ساير محققين هم‌خواني دارد ذكر شود و سپس، نتايجي كه با نتايج ساير محققين هم‌خواني ندارد نوشته شود و در صورتي كه محقق به علت عدم هم‌خواني پي برده است، دليل آن را بنويسد. در فصل پنجم، كاربرد نتايج حاصله از پايان‌نامه، محدوديت‌هاي پژوهش، نتيجه‌گيري نهايي و ارائة پيشنهادات نيز نوشته مي‌شوند. پيام نهايي حاصل از يافته‌ها بايد مبتني بر يافته‌هاي آماري و متكي بر متدولوژي تحقيق باشد. چنانچه محقق قادر به اثبات يافته‌اش نيست، بهتر است آن را به‌صورت يك نظر ارائه كند. در اين فصل، از تكرار نتايج با جزئيات خودداري شود. حداقل حجم اين فصل بايستي معادل 10 درصد حجم متن اصلي پايان نامه باشد.
13- واژه‌نامه: در اين قسمت، در صورت نياز، فقط اصطلاحات خارجي به‌كار رفته كه ممكن است براي خواننده تازگي داشته باشند، درج گردند. اين واژه‌ها بايد در متن پايان‌نامه نيز به‌صورت پانويس به‌كار رفته باشند. معادل فارسي اين اصطلاحات بايد هماني باشد كه در متن به‌كار رفته است. در واژه‌نامه، اصطلاحات خارجي از سمت چپ و معادلهاي فارسي آنها در همان سطر از سمت راست نوشته شود. ترتيب قرار گرفتن اصطلاحات برحسب حروف الفباي اصطلاحات خارجي است.
14- منابع: [جهت راهنمايي در مورد نگارش منابع، به بخش انتهايي همين راهنما مراجعه شود]
15- پيوست‌ها: در اين قسمت، فقط مطالبي ذكر مي‌شوند كه نتوان آنها را در ساير بخشهاي پايان‌نامه گنجاند. به‌عبارت ديگر، فقط مطالبي در پيوست ذكر مي‌شوند كه وجود آنها الزامي بوده ولي اگر در "متن اصلي" قرار گيرند، انسجام و پيوستگي مطلب از بين رفتن مي‌رود. هر پيوست به يك موضوع اختصاص مي يابد.
16- خلاصة انگليسي: محتواي اين خلاصه بايد با محتواي خلاصة فارسي مطابقت داشته باشد. اين خلاصه، همانند خلاصة فارسي، داراي پنج بخش ذيل است:
Introduction, Method, Results, Conclusion, Keywords
مطالب خلاصة انگليسي با توجه به توضيحات ارايه شده در مورد خلاصة فارسي تهيه گردد.
17- صفحة عنوان به انگليسي: همانند صفحة نمونة ضميمه شده به اين راهنما نوشته شده و مطالب آن با توجه به توضيحات ارايه شده در مورد صفحة عنوان فارسي تهيه گردد. * تذكر: در مورد پايان‌نامه‌هاي نوشته‌شده به زبان انگليسي، قلم متن پايان‌نامه، Times New Roman با اندازة 13 مي‌باشد. براي عناوين (تيترها) مي‌توان از Arial و Arial black نيز با اندازه‌هاي متناسب استفاده كرد. حاشية صفحات نيز عبارتند از 4 سانتي‌متر از پايين، 4 سانتي‌متر از بالا، 4 سانتي‌متر از چپ و 2 سانتي‌متر از راست. در مواردي كه قبلاً ذكر شد تا از حروف ابجد براي شماره‌گذاري صفحات استفاده شود، حروف a, b, c, … به‌كار برده شوند. زركوب كردن هر دو طرف فارسي و انگليسي جلد الزامي بوده و اين پايان‌نامه‌ها بايد داراي خلاصة فارسي نيز باشند.
در مورد پايان‌نامه‌هاي انگليسي، ترتيب صفحات به‌همان صورت پايان‌نامه‌هاي فارسي بوده و از چپ به راست به‌صورت ذيل است:
1- English title page
2- Acknowledgments
3- English abstract
4- Table of contents
5- Chapter 1: Introduction
6- Chapter 2: Literature Review
7- Chapter 3: Materials and Methods
8- Chapter 4: Results
9- Chapter 5: Discussion
10- References
11- Farsi abstract
12- Copy of defense meeting form
13- Farsi title page

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
 خراسان جنوبي- بيرجند  - خيابان آيت الله غفاري- دانشگاه علوم پزشكي بيرجند- ساختمان آموزش- دانشكده پزشكي
تلفن: 05632381501     دورنگار: 05632433004     كدپستي:9717853577       E-mail: medical[@]bums.ac.ir
ورود اعضا
بستن
Powered by DorsaPortal